Navitas

NAVITAS (THAILAND) Co.,Ltd.
(+66) 2 433 4320
Contact Us (THAILAND Co.,Ltd.)
NAVITAS VIET NAM Co.,Ltd.
(+84) 274-3803 815 /16/17
Contact Us (VIET NAM Co.,Ltd.)

Asmil Vision

Asmil Vision

ดูดซับตัวละครที่หนาและบางการเยื้องศูนย์การขยายตัวและการหดตัวและการบิดเบือนและตัดสินเฉพาะส่วนที่บกพร่อง ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพพร้อมอัลกอริธึมที่เป็นนวัตกรรม

การป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการตรวจจับตัวอักษรผิดพลาด

Navitas Checker เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพที่ฝั่งขั้นตอนวิธี (อัลกอริธึม) โดยมีการตรวจสอบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง Navitas Checker มีระบบการทำงานเสมือนกับดวงตาของมนุษย์ จึงทำให้สามารถ
จำแนกตัวอักษร ที่ดีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (ตรวจสอบได้เหมือนกับสายตาของมนุษย์ มีความแม่นยำและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของสินค้า

ความหนาหรือความบาง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น อัตราส่วนสารละลาย
สภาพของเพลท หรือคุณภาพของเครื่องจักรที่ใช้พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจพบส่วนเกินของความ
หนาและความบางได้ด้วย 「ตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงขอบหรือฟัซซี่ลอจิกเชิงขอบ」 ซึ่งเป็นวิธีประมวลผล
ภาพเชิงขอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สามารถตรวจพบเฉพาะส่วนที่บกพร่องได้

การเคลื่อน, การยืดการหด, ความเพี้ยน

การยืด-หด หรือความเพี้ยน อาจจะเกิดขึ้นได้ตามสมรรถนะของกล้อง หรือเงื่อนไขการขนย้ายด้วย ไม่ใช่
เฉพาะเวลาพิมพ์เท่านั้น 「การปรับตำแหน่งขอบชดเชยการยืดหด」เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะ
ทำการจับรูปทรงของขอบที่ได้จากภาพที่ถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์อักษร รูปทรงต่างๆ หรืองานขึ้นรูป
แบบใดก็ตาม เนื่องจากระบบจะดำเนินการกำหนดตำแหน่งโดยยึดจากข้อมูลของรูปทรงนั้น

การตรวจสอบคุณภาพของบาร์โค้ดและการพิมพ์อักษรแบบปรับได้

สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบปรับได้ไปพร้อมกับการตรวจสอบเปรียบเทียบแบบมาตรฐาน
การอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ หรือ 2 มิติ หรือการจดจำอักษร (OCR) ก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจพบ
รอยตำหนิ หรือจุดบกพร่องได้จากการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน

Asmil Vision Screen image

Top